A Külgazdaság a szerzők tanulmányait a kulgazdaság@kopint-tarki.hu email címen
várja. A beérkezett írásokat először a főszerkesztő olvassa el. Nem fogadja el a cikket,
ha az nem illik a periodika profiljába, nincs összhangban tudományos szemléletével,
illetve nem éri el a lektoráláshoz szükséges minimális szakmai színvonalat. Minden
más esetben legalább két, a témában jártas, lehetőség szerint tudományos fokozattal
rendelkező lektort kér fel az eredeti kutatási eredményeket tartalmazó tanulmányok

véleményezésére. (A könyvismertetéseket, a konferenciabeszámolókat és a véle-
ménycikkeket, beleértve a körkérdésekre adott válaszokat, nem lektoráltatjuk.) A

főszerkesztő indokolt esetben (például multidiszciplináris téma esetén) kettőnél több
lektort is felkérhet véleményezésre. A lektorok javaslata lehet változatlan formában,
kisebb, illetve lényeges átdolgozás után történő publikálás, valamint a közlés
elutasítása. A lektori véleményeket a főszerkesztő tekinti át. Ha a két lektor összegző
következtetése eltér egymástól (az egyik publikálásra alkalmasnak tartja a tanulmányt,
a másik nem), akkor a főszerkesztő harmadik lektornak küldi el a cikket. Ha az
elkészült lektori véleményekkel kapcsolatban tartalmi probléma merülne fel, a
főszerkesztő kivételesen további lektort kérhet fel.

A vélemények elkészítésére a szokásos határidő egy hónap, de a lektorok elfoglalt-
sága miatt ettől el lehet térni. A főszerkesztő értesíti a szerzőket a vélemények várható

beérkezési idejéről. A lektorálási folyamat anonim: sem a lektor előtt nem ismert a
szerző(k) kiléte, sem a szerző(k) előtt a lektoroké (dupla vakbírálati rendszer – double
blind review). A benyújtott cikkek anonimizálásáról a főszerkesztő gondoskodik.
Mivel a Külgazdaság szakmai színvonalának fenntartásához, illetve emeléséhez a
lektorok is nagymértékben hozzájárulnak, a szerkesztőség arra törekszik, hogy minél
több szakmai szempontól felkészült kollégának adjon lehetőséget a lektorálásra. Az
előző év lektorainak a listáját a szerkesztőség a Külgazdaság első számában, illetve
az intézményi affiliáció megjelölésével internetes felületén minden évben közzéteszi.
A lektori útmutató alapján megírt jelentéseket a főszerkesztő eljuttatja a szerzőnek, aki
a lektori vélemények alapján, ha szükséges – lehetőleg egy hónapon belül – javítja,

kiegészíti vagy átdolgozza a tanulmányát és válaszol a lektoroknak. A javított tanul-
mányt és a válaszokat a főszerkesztő megküldi a lektoroknak, akik nyilatkoznak, hogy

elfogadják-e azokat, vagy további javítást, kiegészítést, illetve átdolgozást kérnek. A
közlésről a döntést a főszerkesztő hozza meg. A döntésről a főszerkesztő értesíti a
szerzőt, aki adott esetben további kiegészítéseket tehet.
A folyóirat szerkesztésének szakmai alapelveit a Szerkesztőbizottság határozza meg.
A testület fogadja el a szerkesztés mechanizmusára vonatkozó szabályokat. A
Szerkesztőbizottság a főszerkesztő munkáját – az igényelt mértékben - közvetlenül is
segíti. A Szerkesztőbizottság tagjaiból álló három fős Tanácsadó Testület igény szerint
támogatja a főszerkesztő munkáját. A Tanácsadó Testület negyedévente tájékoztatást
kap a kéziratok beérkezéséről és elfogadásáról. A folyóirat helyzetét, a tapasztalatokat
időszakonként értékeli. Szükség esetén megfelelő javaslatokat tesz.

2

Az elfogadott tanulmányt a főszerkesztő elolvasás és előszerkesztés után a
Külgazdaság egyik szerkesztőjének továbbítja formai és tartalmi szerkesztésre. A
megszerkesztett írást megkapja a szerző, aki válaszol a szerkesztő esetleges
felvetéseire, és a szerkesztővel folytatott dialógusban lezárja a nyitott kérdéseket.
A szerző által jóváhagyott anyagot az olvasószerkesztő nézi át helyesírási és

stilisztikai szempontból, majd a korrektúrajeleket és az esetleges kérdéseket megjegy-
zések formájában tartalmazó cikket visszaküldi a szerkesztőnek. A javított és a szerző

által jóváhagyott cikket a szerkesztő eljuttatja a tördelőszerkesztőnek.
A pdf-formátumú betördelt cikket megkapja az illetékes szerkesztő, aki elküldi a
szerzőnek, majd a tőle visszakapott írást átnézi, és szükség esetén javítja a szerző
megjegyzései és kérései alapján. Ebben a fázisban csak a kisebb hibák javítása
engedélyezett, mert jelentős változtatás a szöveg áttördel(őd)ésével járna.
A szerző az esetleg szükséges javítások után jóváhagyja a tanulmányt.

A szerkesztő a pdf-fájlt a javításokkal eljuttatja az olvasószerkesztőnek további ellenőr-
zésre és javításra, aki a végleges változatot elküldi a tördelőszerkesztőnek. A szerző,

a szerkesztő és az olvasószerkesztő feltünteti nevét vagy monogramját a javított pdf-
fájlon.

A Külgazdaság betördelt végleges számát az olvasószerkesztő, a szerkesztő és a
főszerkesztő kapja meg ellenőrzésre és szükség esetén javításra.
A nyomdába, illetve a kulgazdasag.eu honlapra kerülő számot a főszerkesztő hagyja

jóvá. A szerkesztőség az egyes cikkeknél feltünteti az első változatnak a szerkesztő-
ségbe való beérkezési idejét. A Külgazdaság aktuális számának nyomdába adása

előtt a szerzők a Külgazdaság honlapjáról letölthető, általuk kitöltött és aláírt szerzői
nyilatkozatot e-mailben elküldik a szerkesztőségnek.