Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
6281. o.
JEL besorolás: 
F32, F36, F45
Kivonat: 

A 2010-es európai adósságválság során az EU vezetésének rá kellett ébrednie, hogy a gazdaságpolitikai koordináció elhanyagolta a külső egyensúly jelentőségét. Ennek következtében az euróövezet egyes fejletlenebb gazdaságainak a jövedelemszintjében tartós, két számjegyű, kedvezőtlen kiigazodás következett be, és szintén tartósan két számjegyű munkanélküliség jelent meg, majd maradt fenn a 2010-es évek második felében beindult konjunkturális ciklusban is. A tanulmány abból indul ki, hogy alapvető tévedés volt a 2000-es években az endogén optimális valutaövezet elméletéből következően a külső egyensúlytalanság problémáját az EU közösségi és nemzeti gazdasági kormányzási szintjén elhanyagolni. Indokolt tehát az egyes folyófizetésimérleg-pályák vizsgálata. A tanulmány azt a kérdést vizsgálja, vajon befolyásolta-e a 2000-es évek elejétől a tagországok folyó fizetési mérlege által leírt pályákat, hogy az adott ország tagjává vált az eurózónának, vagy megőrizte nemzeti monetáris szuverenitását. A tanulmány hipotézise az, hogy az euróövezeti tagságnak nincs lényegi meghatározó szerepe a folyó fizetési mérleg pályájára, azaz az endogén elmélet hibásan feltételezi, hogy az egységes valuta elősegíti a külső egyensúly létrejöttét tagállami szinten

English summary
Euro membership and the path of current accounts
Synopsis: 

During the European debt crisis in 2010, the EU had to recognize that economic policy coordination neglected the importance of the external balance. This resulted in persistent double-digit unfavorable adjustments in the income level in some underdeveloped euro area economies, and also long-lasting double digit unemployment prevailing in upward business cycle started in the second half of the 2010s. The study is based on that it was a fundamental fault to neglect the problem of external imbalance in the Community and national economic governance level in the 2000s which was originated in the theory of the endogenous optimum currency area. Therefore, analysis of current account balance is justifiable. The study examines the question whether the paths described by member countries’ current account balance since the beginning of the 2000s have been influenced by the fact that the country has become a member of the eurozone or has retained its national monetary sovereignty. The hypothesis of the study is that there is no deterministic power of the euro zone membership on the path of the current account balance, namely, the endogenous theory misconstrues that the single currency fosters the external balancing at the member state level.