Kérjük szerzőinket, hogy kézirataikat a következőket szem előtt tartva nyújtsák be.

Folyóiratunkban a tanulmányok átlagos hossza 1 szerzői ív (40 000 leütés szóközzel), ettől ±50
százaléknál nagyobb mértékben lehetőleg ne térjenek el. (A cikk méretét a Word for Windows
programokban a Fájl/Adatlap/Statisztika mezőben lehet ellenőrizni.) A könyvismertetések,
konferenciabeszámolók és a körkérdésekre adott válaszok ennél rövidebbek lehetnek. A címhez
tartozó csillagos lábjegyzet tartalmazza a tanulmány elkészítésével kapcsolatos információkat
és a köszönetnyilvánításokat. Itt szerepeltetjük azt, hogy a cikk első változata mikor érkezett be
a szerkesztőségbe, és a cikk DOI-számát. Utána következik a szerző foglalkozása, beosztása,
munkahelye és e-mail-címe.

A cikkek elé 10-15 soros, mintegy 1000 karakter terjedelmű, egyes szám harmadik személyben
megfogalmazott absztraktot kérünk magyarul és angolul, az utóbbihoz a cikk címét is angolul.
Az absztrakt célja az olvasó figyelmének felhívása az írásra. Az internetes keresők ennek
alapján pozicionálják a tanulmányt, ami kiemelkedő fontosságú a hazai és nemzetközi
láthatóság, illetve a jövőbeli hivatkozások szempontjából. Ennek fényében célszerű röviden
összefoglalni a cikk témáját és célját, elhelyezni az írást a hazai és a nemzetközi
szakirodalomban és felvillantani egy vagy két következtetést, utalva azok újdonság jellegére.
Az absztrakt után kérjük megjelölni a tanulmányhoz kapcsolódó, a láthatóság szempontjából
szintén fontos kulcsszavakat és JEL-kódokat; az utóbbiakat az alábbi internetcímről kell
kikeresni: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

Javasoljuk, hogy a bevezetésben határozzák meg a tanulmány témáját, aktualitását (milyen
problémát vizsgál és az miért időszerű), célját, vezérfonalát, műfaját, elméleti hátterét, az
alkalmazott kutatási módszert és adott esetben a kutatási kérdéseket, illetve hipotéziseket.
Célszerű elhelyezni a témát a hazai és a nemzetközi szakirodalomban, kitérve arra, hogy az írás
milyen kutatási rést – ha van ilyen – kíván betölteni. Utaljanak arra, hogy milyen
újdonságértéke van a cikknek az eddigi hazai és nemzetközi szakirodalmi megközelítésekhez
képest. Az összefoglalás kevésbé tartalmi, inkább szintetizáló jellegű legyen, amelyben
kiemelik a tanulmány új és újszerű megállapításait és következtetéseit, és megemlítik a
lehetséges további kutatási irányokat. A melléklet (táblázatok, ábrák stb.) terjedelme ne haladja
meg a főszöveg hosszának 10 százalékát.

A tanulmány végén ’Hivatkozások’ alcím alatt alfabetikus sorrendben, sorszámozás nélkül
szerepel az irodalomjegyzék, amely csak olyan forrásokat tartalmazhat, amelyekre a szerző
hivatkozott a tanulmányban. A hivatkozásokat a szerkesztőség által mérvadónak tekintett és a
közgazdasági publikációk körében is elterjedt American Psychological Association (APA)
legfrissebb, hetedik kiadású hivatkozási stílusa alapján kell elkészíteni az alábbi táblázatban
foglaltak szerint. További részletek ezen a linken találhatók:
https://pitt.libguides.com/citationhelp/apa7

Példák hivatkozásokra az APA 7. kiadása alapján


A publikáció típusa  A hivatkozás formája a szövegben A hivatkozás formája a bibliográfiában (a’Hivatkozások’ alcím alatti részben)
Könyvfejezet szerkesztett könyvben (Dillard,2020)   Dillard, J. P. (2020). Currents in the study of persuasion. In M. B. Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (4th ed., pp. 115–129). Routledge.
Nyomtatott folyóiratban megjelent cikk (Weinstein, 2009)  Weinstein, J. (2009). “The market in Plato’s Republic.” Classical Philology, 104(4), 439–458.
Elektronikus folyóiratban megjelent cikk (Grady et al., 2019)  Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185
Könyv  (Sapolsky, 2017)  Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books, New York.
Webes felület (Bologna, 2019)  Bologna, C. (2019). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost, October 31. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d2...

Forrás:https://pitt.libguides.com/citationhelp/apa7

A láthatóság szempontjából fontos a hivatkozott források minősége. Lehetőség szerint
tudományos igényű, színvonalas forrásmunkákra hivatkozzanak. Ahol van ilyen, ott az egyes
szakirodalmi források után közöljék a hivatkozott mű CrossRefnél regisztrált DOI-azonosítóját,
ami javítja a cikk láthatóságát, hozzájárul a nagyobb idézettséghez és megkönnyíti az adott és
kapott hivatkozások összeszámlálását. A DOI-számot többek között a
https://search.crossref.org/ honlapon lehet megkeresni.

Szó szerinti, idézőjeles hivatkozás esetén, illetve akkor, ha konkrét, pontosan azonosítható
gondolatot emel át a szerző nem szó szerint, a szövegközi hivatkozásban az évszámot ki kell
egészíteni a vonatkozó oldal, oldalak vagy intervallum megjelölésével, például (Weinstein,
2009:442). Szövegközi hivatkozásban két szerző esetén használjon & jelet a két név között
(Fiebiger & Lavoie, 2020), kettőnél több szerző esetén az első szerző neve után et al. jelölés
írandó (Colciago et al., 2018). A bibliográfiában több szerző esetén az utolsó név előtt &
használandó [Ábel I., Lóga M., Nagy Gy. & Vadkerti Á. (2019)]. Ha egy hivatkozott szerzőnek
több bibliográfiai tétele van ugyanabban az évben, akkor ezeket 2018a, 2018b stb. módon kell
megkülönböztetni. A hivatkozások szerkesztéséhez használható a Mendeley
(https://www.mendeley.com/?interaction_required=true ), illetve a Zotero (https://www.zotero.org/) hivatkozáskezelő rendszer. A lábjegyzetek a főszöveget egészítik ki, kérjük számukat lehetőség szerint minimálisra csökkenteni.

A cikkeket Word for Windows formátumban kérjük Times New Roman betűtípussal, 12 pontos
betűmérettel, 2,5-ös margóval és 1,5-ös sortávolsággal. Szavak vagy szövegrészek
kiemeléséhez dőlt szedés használható, aláhúzás és félkövér betű nem. A megjegyzéseket kérjük
lábjegyzetbe tenni. A bekezdések első sorában ne alkalmazzanak behúzást. A többszerzős
kéziratok esetében kérjük a szerzőinket, hogy ügyeljenek a szöveg gondolati és stiláris
egységességére.

A táblázatok és az ábrák tartalma legyen a főszöveg ismerete nélkül is értelmezhető. Minden
ábrához és táblázathoz címet kérünk, amit az ábra, illetve a táblázat felett kérünk elhelyezni. A
megjegyzéseket és az adatok forrását közvetlenül a táblázatok, illetve az ábrák alatt tüntessék
fel. Az ábrák és a táblázatok sorszáma a címek fölött jelenjen meg. Kérjük, hogy az ábrákat és
a táblázatokat folyamatosan számozzák, azaz a sorszámozás az új alfejezetekben és
alpontokban ne kezdődjön újra. Az ábrák és táblázatok a szövegközbe, a szándékozott helyükre
kerüljenek a kéziratokban. Tüntessék fel a táblázatokban szereplő mennyiségi értékek
mértékegységét. Az ábrákhoz háttérfájlt (lehetőleg Excelben) kérünk mellékelni. A
képformátumban (jpg, gif, png) leadott ábrák nem szerkeszthetőek. Az ábrák jó minősége
érdekében a képek felbontása legalább 300 dpi legyen. A képleteket a jobb oldalon, zárójelben,
folyamatosan kérjük számozni, elkerülve az egyes alfejezetekben történő újraszámozást.

Szerzőinket arra kérjük, hogy csak olyan kéziratot küldjenek, amelyet más szerkesztőségnek
nem nyújtottak be, illetve az elbírálás idején nem nyújtanak be publikálásra. A Külgazdaság
szerkesztői csak szakmai és nyelvi szempontból igényes kéziratokat küldenek bírálatra. A
cikktervezetet anonim lektorok értékelik. További részletek a kulgazdasag.hu honlapon ’A lap
bemutatása’ menüpontban.

A cikkeket a kulgazdasag@kopint-tarki.hu e-mail címen kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe. A
Külgazdaság szerkesztősége nem kér és nem fogad el pénzt a benyújtott kéziratok
feldolgozásáért és szerkesztéséért.

Köszönettel:
A Külgazdaság szerkesztősége
1112 Bp., Budaörsi út 45.
• Tel.: +36 1 309-2642, +36 1 309-2695
• E-mail: kulgazdasag@kopint-tarki.hu